WSJ anketinde gerileyen enflasyona rağmen resesyon beklentisi

WSJ’nin üç ayda bir gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, enflasyonun soğuduğuna dair işaretlere rağmen yüksek faiz oranlarının önümüzdeki yıl ABD ekonomisini resesyona sokacağını öngördüler.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com