NATO’nun genişlemesine karşı çıkan tek ABD’li Senatör kim?

ABD Senatosu’nda dün Finlandiya ve İsveç’in kabul edilerek NATO’nun genişletilip genişletilmeyeceği oylamasında tek ‘Hayır’ oyu veren Missouri eyaletinden Senatör Josh Hawley oldu. Eski başkan Trump’a yakın olduğu bilinen Senatör, kendi partisinden de sıkça eleştiri aldı.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Ali Cinar

39 Followers

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com