Dünya Bankası/Köse: Dünya ekonomisi bıçak sırtında

Dünya Bankası Başekonomisti ve Beklentiler Grubu Direktörü Ayhan Köse, bu hafta yayınladıkları “Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler” raporunun ayrıntılarını Bloomberg HT’ye anlattı. Stagflasyon riskinin geçen 8 aya göre daha düşük olduğunu ancak dünya ekonomisinin birçok şoka karşı hâlâ korunmasının gerektiğini belirten Köse, önümüzdeki 6 ay boyunca belirsizlikle birlikte enflasyonun yüksek olacağını, politika yapıcıların bu ortamda güven sağlayacak politika uygulaması gerektiğine dikkat çekti.

“Enflasyonda gerileme bekleniyor”

“Stagflasyon riski geçen 8 aya göre daha düşük”

“Güven sağlayıcı politikalar gerekiyor”

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com