California’da sözde Ermeni soykırımı resmi tatile doğru gidiyor

California’da Eyalet Meclisi Üyesi Adrin Nazarian, 24 Nisan Soykırımı Anma Günü’nü resmi tatil ilan etmek için sponsor olduğu bir yasa tasarısını (AB 1801) geçirtti. Ciner Medya Grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar ayrıntıları aktardı.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com