ABD’de gündem Kraliçe II. Elizabeth

Tüm dünyada olduğu gibi ABD’de de gündem İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in sağlık durumu. Kraliçe’nin sağlık durumundan endişe edildiğinin ve doktor gözetimine alındığının açıklanmasının ardından ABD basını da Kraliçe’nin son durumu ve neler olabileceğini tartışmaya başladı. Son gelişmeleri Ciner Medya grubu ABD Temsilcisi Ali Çınar aktardı.

--

--

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Ali Cinar

Ali Cinar

39 Followers

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com