Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, Joe Biden-Kamala Harris ikilisi, yönetimde ilk 6 ayını doldurdu bile. Bu sürede, 45. Başkan Donald Trump dönemindeki kadar çok kriz yaşamadık. Tabii ki Başkan Biden’in bir şansı, ABD medyasının yüzde 80’ini arkasına almış olması. Son araştırmalar, özellikle Biden’ın Kovid-19’la mücadelesinin büyük oranda beğenildiğini ortaya koyuyor.

Başkan Biden’ın, göreve geldikten sonra üzerinde çalıştığı 7 öncelik vardı… Kovid-19 ile mücadele, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, ekonominin düzeltilmesi, sağlık sistemi, göçmenlik ve ABD’nin dış politikada liderliğe geri dönmesi gibi… Bu kapsamda Biden, 21 Ocak-25 Haziran arasında toplam 51 adet özel başkanlık kararnamesi imzaladı ve bunlar da iklim değişikliğinden…

Ali Cinar

Foreign Policy Expert on U.S.-Turkey Relations, ME, Security, NATO, Transatlantic / Journalist / 2019 Ellis Island Medal of Honor Recipient www.alicinar.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store